Stedelijke basisschool de Bollenboom Zammelseweg 183 2440 Geel 014/56 65 21 sbs.debollenboom@geel.be
Sport op school

 

Lichamelijke opvoeding

De leerlingen krijgen elke week minstens 1,5 uur lichamelijke opvoeding.

Lichamelijke opvoeding is een geïntegreerd deel van het opvoedingsproces waaraan het schoolteam werkt. Het is meer dan bewegen alleen.

Het is de bedoeling dat iedereen zich betrokken voelt in de turnles en dat ze het plezier in sport en spel leren kennen. Er wordt per leerjaar op niveau gewerkt en elk jaar komt er een stukje bij. De turnlessen op school zijn geen nabootsing van clubtraining. Het is de bedoeling dat de kinderen zoveel mogelijk sporten leren kennen en het welbevinden van ieder kind staat centraal. Spelvreugde is nog steeds de belangrijkste eigenschap en spelregels kunnen aangepast worden in functie hiervan. Tijdens wedstrijdjes worden alle leerlingen aangespeeld en gaat het niet om een spel tussen de sterksten. We moedigen positief aan en aanvaarden fouten van anderen. Je kan niet meer doen dan je best en ik ben ervan overtuigd dat elke leerling doet wat hij kan of waar hij toe in staat is. Via bewegingssituaties leert men zichzelf en de anderen kennen en accepteren.

De leerkracht speelt een cruciale rol in de begeleiding van de kinderen. Iedereen krijgt de kans om op eigen niveau te werken en te vorderen. Elke leerling wordt aangemoedigd, uitgedaagd en ondersteund.

We werken rond bewegingskunsten. Hier leren de kinderen gymnastische oefeningen zoals sprongen, handstand, rad, koprol,… Ook komen balsporten, atletiek, dans, rollend en glijdend materiaal aan bod.

Speelplaats

Tijdens de speeltijd kunnen de kinderen zich op allerlei vlakken uitleven. We beschikken over een ruime speelplaats waar allerlei sporten kunnen worden uitgeoefend. Zo zijn er basketringen, voetbalgoalen, rekstokken, speelkoffers met sportmateriaal en een zandbak ter beschikking. Er wordt een beurtrol opgemaakt voor welke klas mag voetballen, de speelkoffers gebruiken of in de boekencaravan.

Zwemmen

Naast de lessen lichamelijke opvoeding krijgen de leerlingen (van 3KO t.e.m. 6LO) zwemmen in het zwembad van Geel. Dit wordt georganiseerd door de sportdienst.

De leerlingen worden met de autobus naar het zwembad vervoerd. Voor het vervoer en het verbruik van het zwembad wordt een vergoeding per kind gevraagd. Deze kosten worden verrekend via de schoolrekening. Voor de leerlingen van het 6de leerjaar worden deze kosten betaald door de Stad Geel.

Samen met Fred Brevet willen wij graag dat je veilig én met alle plezier in het water kan bewegen. Van de kleinste spetter tot zwemmen in het grote zwembad: stap voor stap neemt Fred je mee.

Want kunnen zwemmen is belangrijk! Je als kind, jongere én als volwassene veilig in het water kunnen begeven, is een belangrijk eerste doel. En het aanleren van een mooie zwemslag en levenslang genieten van zwemmen mag je ook niet missen …

De brevetten zijn vanaf het waterwennen al zodanig opgebouwd dat elementen van de verschillende zwemslagen al vroeg aan bod komen. Zo worden bepaalde sleutelelementen al aangebracht zonder echt direct naar de zwemslag over te gaan. Bij de proeven van leren veilig zwemmen ligt de focus op waterveiligheid en op een doelmatige en efficiënte verplaatsing in het water en niet op een genormeerde zwemslag.

Je mag wel zeker zijn dat, als je de waterveiligheidstest naar behoren kan afleggen, dat je de perfecte basis hebt om snel en goed een zwemslag aan te leren. Volgens deze leerlijn zal je na de waterveiligheidstest een zwemslag verder aanleren. En bij het behalen van de afstandsbrevetten zal er dan ook gekeken worden of de zwemmer de sleutelelementen van de gekozen zwemslag beheerst.

De leerlijn zwemmen bestaat uit 5 fasen met speciale aandacht voor leren overleven.

  1. Fase 1: waterwennen
  2. Fase 2: leren overleven
  3. Fase 3: leren zwemmen
  4. Fase 4: verbreden (verschillende zwemslagen, verschillende zwemsporten, …)
  5. Fase 5: verdiepen (verfijning, specialisatie, …)

De lessen LO en zwemmen zijn verplicht! Wanneer ouders menen dat hun kind om speciale redenen niet kan deelnemen, dient de leerkracht hiervan schriftelijk verwittigd te worden.

Sportdagen

De scholengemeenschap organiseert jaarlijks voor L6 een gezamenlijke sportdag op het einde van het schooljaar. Ook is er een tweejaarlijks aanbod voor de eerste, de twee graad en het vijfde leerjaar (jaarlijks) voorzien.

Via de Geelse Sportdienst (GSD) worden zwemlessen, sportdagen en een scholencross georganiseerd tijdens de schooluren. Via een nauwe samenwerking vormt dit een extra sportaanbod binnen het bestaande lessenrooster.

Sport buiten de school

Naast dit alles wordt door alle klassen zeer regelmatig deelgenomen aan naschoolse sportactiviteiten georganiseerd door de sportdienst van Geel of MOEV. (motivatie, ondersteuning, expertise, vernieuwing) Een keuze binnen dit aanbod wordt door de school aan de kinderen voorgesteld, waarbij er een vrijblijvende deelname kan volgen. Deze vinden telkens plaats op woensdagnamiddag en de turnleerkracht is telkens aanwezig. Wanneer de school aan minimum 6 activiteiten deelneemt, ontvangen ze op het einde van het schooljaar een sportpakket dat te gebruiken is tijdens de turnlessen.

Evaluatie en rapport:

Evaluatie van de leerling is een essentieel onderdeel van kwaliteitsvol onderwijs. De evaluatie is een middel om de leerling te motiveren om verder zijn talenten en competenties te ontwikkelen.

Hiervoor is een brede evaluatie en een brede kijk nodig. Elke les wordt de leerling geobserveerd en er wordt gekeken naar het totale kind, naar zijn talenten en zijn mogelijkheden, zijn ontwikkeling in de loop van het 1ste tot en met het 6de leerjaar.

Evaluatie is het totale proces van het verzamelen van informatie, het uitspreken van een beoordeling, het nemen van een beslissing en het rapporteren.

In de turnles kijken wij naar:

  • bewegingsgebonden doelen
  • ontwikkelen van motorische competenties en het ontwikkelen van een gezonde, veilige en fitte levensstijl
  • persoonsgebonden doelen
  • ontwikkelen van het zelfconcept en sociaal functioneren

De turnleerkracht kijkt of het kind voldoende heeft geoefend, zijn uiterste best doet, vooruitgang boekt en niet opgeeft. Hieraan wordt veel meer aandacht besteed dan het product op zich.